T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis. Chúng tôi  đăng bài viết dưới đây trích ra từ  " Bản Tin Đại Việt - Số Tân Niên 2009 " từ   tr 3 đến  tr 8 ,của Cơ quan Truyền thông nội bộ  Đại Việt  Quốc Dân Đảng do  Ban Tuyên Huấn  Trung Ương Đảng Bộ thực hiện, ấn hành tại  Nam California. Mong rằng quý đọc giả  hiểu rõ hơn về các Chính Đảng  Quốc Gia . Xin cám ơn Ban Biên Tập.
  • Thư ngõ Gửi : Ban Nghiên Cứu Ðảng Sử Việt Nam Quốc Dân Ðảng.

Trong tác phẩm "Lịch sử đãu tranh cận đại (1927 - 1954). Việt Nam Quốc Dân Ðảng" của Việt Dân Hoàng Văn Ðào tái bản kỳ 4-2006 do nhà xuất bản Tân Việt P.O. BOX AJ. Garden Grove, CA 92842 USA phát hành. Phần phụ lục nơi trang 477 đến 485 có thêm đề mục "Ðảng kỳ Việt Nam Quốc Dân Ðảng".

Trước nhất xin xác định một vài dị biệt quá hiển nhiên :
* Hội nghị hiệp nhất Mặt Trận Quốc Dân Ðảng vào tháng 5/1945 là họp tại trùng khánh thủ đô kháng chiến của Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải là thượng hải, bỡi vì tháng 5/1945 là lúc Nhật bản chưa đầu hàng (trang 479 sách đã dân Sđd).
* Nơi trang 478 lại nêu lên năm ba tác phẩm để đưa đến một khẳng định, đó là một khẳng định trái với sử học.

Theo các phương pháp sử học thông thường : "Không biết không có nghĩa là không có". Với hai dị biệt ấy :- Một thuộc về dữ kiện lịch sử. - Một thuộc về phương pháp sử học  Ðáng lý ra không nên luận bàn thêm nữa. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin cố gắng đáp lại theo đúng các tiêu đoạn mà quý ban đã nêu lên.

  • 1/- Trước khi Mặt trận Quốc Dân Ðảng ra đời (5/1945) đã có cờ sao trắng chưa ? (sđd, trang 478).
-Chúng tôi quả quyết rằng:   Cờ sao trắng đã có ngay trong khi thành lập ÐVQDÐ. Căn cứ theo bút tích và lời chỉ dẫn của Ðảng Trưởng Trương Tử Anh. Có hằng trăm nhân chứng vẫn còn sống là những đảng viên ÐVQDÐ đã tuyên thệ trước năm 1945, nhất là những đảng viên đã tham gia trong cuộc đãu tranh chống tư bản Pháp, Hòa Lan năm 1942 do Ðảng Trưởng Trương Tử Anh trực tiếp lãnh đạo. Cuộc đãu tranh ấy đã có hàng vạn nông dân của đồng bằng Tuy Hòa tham dự.

- Về lễ tuyên thệ của đảng viên Bùi Diễm không có cờ sao trắng (Sđd : trang 478) là vì đảng quy của ÐVQDÐ không cho phép sử dụng đảng kỳ trong lễ tuyên thệ. Hầu hết các chính đảng Việt Nam trước năm 1945 đều là bí mật, nhất là ÐVQDÐ nguyên tắc "bí mật" được chú trọng bậc nhất trong các hoạt động. Giả như quý ban là những đảng viên đã hoạt động trong thời kỳ ấy, khi đang cử hành lễ tuyên thệ thình lình có cò cẩm và mật thám ùa vào thì quý ban giải thích thế nào khi có đảng kỳ trờ trờ ra đó ...

Xin mời quý ban hãy đọc lại phóng ảnh Ðảng cương đầu tiên của VNQDÐ :

Chương thứ nhất là những điều căn bản, tại sao xác định được tên đảng, chủ nghĩa mà lại không có đảng kỳ ...
Xin quý ban đọc kỹ lại đảng cương của VNQDÐ với lăng kính của những nguyên tắc căn bản về lập quy rồi phải đặt mình vào hoàn cảnh của thời điểm đó thì sẽ thấy rõ tại sao không có đảng kỳ trong lễ tuyên thệ. Về câu hỏi cuối cùng của tiêu đoạn này, cũng xin nhắc lại một nguyên tắc sơ đẳng nhất của Sử học và Luận lý : "Không thấy không có nghĩa là không có".

  • 2/- Trường hợp xuất hiện cờ "sao trắng" (sđd trang 479).
Về việc Bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ trình bày lá cờ Sao trắng (sđd :480) đã trở thành là một dữ kiện lịch sử rồi,  không phải là câu chuyện được truyền miệng như quý ban đã tưởng lầm. Bỡi vì sự kiện ấy đã được ghi thành văn bản trong tác phẩm của Việt Dân Hoàng Văn Ðào, đã được tái bản nhiều lần trong một chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ, trong khi ấy lại có nhiều tác giả viết thành văn bản về sự kiện ấy.

Trái lại, chính câu chuyện mà Vũ Hồng Khanh kể ở trại định cư Cái Sắn mới là câu chuyện được truyền miệng. Bỡi vì Vũ Hồng Khanh không xác định được thời gian, địa điểm và nhân vật. Nếu quý ban đọc kỹ lại sẽ thấy rõ là Nguyễn Tường Tam chỉ là người thực hiện lại, tức là làm lại lá cờ. Không phải là Nguyễn Tường Tam đã sáng tác, sáng tạo ra lá cờ. Nguyễn Tường Tam là người biết về hội họa. Nếu sáng tác, sáng tạo ra lá cờ thì phải dùng bút mực,màu, cọ ... Hành động của Nguyễn Tường Tam được Vũ Hồng Khanh mô tả chỉ tương đương với một người thợ may đang may lá cờ bằng vải. Thêm nữa là trước khi dự hội nghị Trùng Khánh, Nguyễn Tường Tam đã gặp Bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ ở ga Khai Viễn. Nguyễn Tường Tam đã cam kết tuân theo các đề nghị của phái đoàn quốc nội.

  • 3/- "Cờ Sao Trắng" có phải là đảng kỳ của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng hiện nay không ?(sđd : trang 481).
Quý ban cũng thật có công lớn đã nhắc lại các quyết định của ÐVQDÐ và Ðại Việt Cách Mạng Ðảng... Nhưng quý ban có nhớ rõ lãnh thổ và nhân dân Việt Nam trong thời điểm ấy (1950) như thế nào không ? Quý ban nên nghiên cứu lại về lãnh thổ và dân tình Việt nam trong thời điểm ấy thì sẽ lượng định được về tầm mức gía trị của những điều mà quý ban đã trích dẫn (sđd :trang 481 và 482). Nếu có sự "mặc nhiên nhường" thì chắc chắn giá trị của nó chỉ hạn hẹp trong phạm trù và phạm vi dân tình và lãnh thổ Việt Nam ở thời điểm 1950 mà thôi.

  • 4/- Trước khi có Mặt Trận Quốc Dân Ðảng, đảng kỳ của VNQDÐ là gì ? (Sđd : trang 482 và 483).
Ðảng kỳ của VNQDÐ là nửa đỏ nửa vàng xéo ngang quý ban đã trích dẫn đầy đủ theo tác phẩm VNQDÐ Lịch Sử Ðấu tranh Cận đại 1927 - 1954 của tác giả Hoàng Văn Ðào dựa theo Nhượng Tống. Xin quý ban hãy đọc thêm mấy dòng này của phóng ảnh trích từ tác phẩm NGUYỄN THÁI học của Nhượng Tống trang 71.
Ngọn cờ "máu đỏ da vàng" của Ðảng ... Cờ ... Ðảng tức là Ðảng kỳ. Như vậy Ðảng kỳ VNQDÐ của Nguyễn Thái Học năm 1930 là máu đỏ da vàng. Ngày nay quý ban và ông Vũ Hồng Khanh gọi là Ðảng hiệu, vậy đảng hiệu này chỉ là của riêng của quý ban và ông Vũ Hồng Khanh mà thôi.

Cũng nên nhắc lại thêm lá Ðảng kỳ VNQDÐ ngoài những điều mà quý ban đã trích dẫn, trong tác phẩm VNQDÐ (sđd) xuất bản lần đầu tiên có in đảng kỳ của VNQDÐ bằng màu. Trong tang lễ của Cụ Ngô Thúc Ðịch (1950) một lãnh tụ cao cấp, VNQDÐ đã sử dụng đảng kỳ nửa đỏ nửa vàng ... Viện dẫn vòng vo tam quốc để rồi cùng với Vũ Hồng Khanh quý ban đã phủ nhận Hoàng Văn Ðào cả Nhượng Tống để mà sản sinh ra một Ðảng Hiệu nữa của VNQDÐ.

Theo tục lệ của dân quê Việt Nam thì quý ban nên đốt một bó hương thật lớn (bỡi lẽ các liệt sĩ VNQDÐ hy sinh dưới ngọn cờ nửa đỏ nửa vàng đông lắm) rồi mới nói chuyện đảng hiệu của VNQDÐ. Nếu không thì tâm thần không ổn đâu !... Quý ban lại viết : "Ðồng chí Vũ Hồng Khanh cho biết cờ sao trắng do sáng kiến của đồng chí Nguyễn Tường Tam và được chấp thuận tại hội nghị thành lập Mặt trận Quốc Dân đảng". (sđd trang 483) xin quý ban hãy nhớ lại :
- Cờ sao trắng được sử dụng tại Trung Quốc từ tháng 6 năm 1945.
- Hội nghị thành lập Mặt trận Quốc Dân Ðảng là họp tại Hà Nội và chắc chắn là phải sau tháng 9 năm 1945.

Bỡi vì tháng 9 năm 1945. Vũ Hồng Khanh và một số cán bộ của VNQDÐ mới về tới Việt Nam. Theo văn mạch của đoạn văn này thì Vũ Hồng Khanh dùng chữ sáng kiến có nghĩa như sáng tác, sáng tạo nghĩa là nghĩ ra đặt ra. Một người biết về hội họa như Nguyễn Tường Tam nghĩa là một họa sĩ không bao giờ lại tạo nên một tác phẩm bằng giấy màu thủ công của học trò và cắt bằng kéo như Vũ Hồng Khanh đã kể. (sđd trang 480). Chắc Vũ Hồng Khanh phải nhớ rõ : khi VNQDÐ ở Trung Quốc kéo về là dưới ngọn Cờ sao trắng rồi. Về bản chất của Vũ Hồng Khanh đã là những dữ kiện lịch sử nên được ghi trong nhiều sử liệu đó là tính nông nổi, nhẹ dạ và nói chưa rành tiếng Việt. Vì nông nổi, nhẹ dạ nên mới nhận phục tùng dưới quyền của Võ Nguyên Giáp và đưa tay ký vào Hiệp định sơ bộ (6.3.1946). Chính hai dữ kiện này đã biểu thị rõ nét là Nhóm VNQDÐ của Vũ Hồng Khanh đơn phương thoát ly khỏi Mặt trận Quốc Dân Ðảng tức Mặt trận Quốc gia chống Cộng để họp tác với tập đoàn Cộng sản. Do vậy mà đã có nhiều nhóm VNQDÐ khác đứng lên ly khai và kết tội Vũ Hồng Khanh. Nếu nghe Vũ Hồng Khanh nói chuyện thì tiếng Tàu không ra tiếng Tàu mà tiếng miền thượng du cũng chẳng giống. Vì vậy mà những danh từ có tính chất hơi trừu tượng một tý chắc là đã dùng sai trật rồi.

  • 5/- Việt Nam Quốc Dân Ðảng có lạm dụng cờ "Sao trắng" không ? (sđd trang 483). Xin đọc kỹ lại những đoạn mà quý ban đã trách cứ từ trong quyển ... ÐVQDÐ, trang 295 dưới đây :


Qua các đoạn trên, vấn đề được nêu ra là :

- Lễ tưởng niệm Nguyễn Thái Học.
- Nhóm Vũ Hồng Khanh lạm dụng.

 Sau cách mạng 1-11-1963. Nhóm của Vũ Hồng Khanh đã tổ chức lễ tưởng niệm Nguyễn Thái Học tại Vườn Tao Ðàn, có nhiều người đến dự, nên báo chí đã đặt vấn đề sử dụng đảng kỳ. Ðó là những sự thật, đến năm 2000, với thời gian đã trở thành những dữ kiện lịch sử cho nên bất cứ một người viết sử nào cũng phải ghi, không phải là khơi lại như quý ban đã gán đặt. Quý ban có nhớ rõ là sau cách mạng 1-11-1963 Bộ nội vụ Việt Nam Cộng Hoà đã cấp phái lai cho bao nhiêu VNQDÐ không ? Quý ban có rõ VNQDÐ Xứ bộ Miền nam, VNQDÐ chủ lực, Cán Bộ Ðoàn, VNQDÐ kỳ Bộ Trung Việt, VNQDÐ Biệt bộ Nguyễn Tường Tam v.v... và v.v... là gì không ? Quý ban có rõ các vị : Nguyễn Văn Lực, Ðỗ Mậu, Phạm Ðình Nghị, Võ Trạng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Huy Liệu v.v... và v.v... là ai không ?

Tác phẩm ... ÐVQDÐ chỉ nêu đích danh mỗi một Nhóm Vũ Hồng Khanh, không hề động chạm đến toàn đảng VNQDÐ của Nguyễn Thái Học. Quý ban đã dày công nghiên cứu để rồi trích dẫn ra mà trách cứ, vậy quý ban có biết rằng đối phương nghĩ thế nào về việc trách cứ ấy không ?!... (Phóng ảnh trang 296 ÐVQDÐ).


Quý ban đã mặc nhiên thừa nhận cờ "máu đỏ da vàng" là liên hệ đến Nguyễn Thái Học. Quý ban cũng công nhiên thừa nhận lá cờ sao trắng là của Mặt Trận Quốc Dân Ðảng mà Mặt Trận Quốc Dân Ðảng là do Trương Tử Anh làm chủ tịch. Tưởng niệm Nguyễn Thái Học mà dùng lá cờ của Trương Tử Anh như vậy có phải là "lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia" nói cho văn hoa đó là sự lạm dụng có phải không ?...
 Vì vậy mà đã có lời khuyên Nhóm Vũ Hồng Khanh :
- "Cái gì của Nguyễn Thái Học hãy trả về cho Nguyễn Thái Học".
Thêm một dữ kiện nữa. Sau biến cố Mậu thân Tổng Thống Thiệu có thành lập nên Mặt Trận Quốc Dân Xã bao gồm 6 đoàn thể chống cộng. Mãi đến khi vào Dinh Ðộc lập để ra mắt, Việt Nam Quốc Dân Ðảng vẫn còn đứng thành hai khối... Các đoàn thể bạn phải quay quần lại hòa giải... VNQDÐ mới kết hợp lại thành một khối và hình như là tạm thời đưa Vũ Hồng Khanh lên ngồi ngang hàng cùng các chủ tịch của năm đảng kia...

Hơn nữa quý ban có rõ đảng kỳ của Tân Việt Nam Quốc Dân Ðảng, VNQDÐ của giáo sư Phan Ngô, của VNQDÐ ở Bắc Cali, VNQDÐ của Cao Thế Dung như thế nào không ? v.v... và v.v... Chính đảng Việt Nam là như thế đó, không phải phẳng phiu, trơn láng như quý ban đã nghiên cứu và đã viết !...

Quý ban lại nhắc đến Ðại Việt Cách Mạng Ðảng và quý ban có rõ Ðại Việt Cách Mạng Ðảng là gì không ? ÐVCMÐ là một chính đảng hợp hiến hợp pháp đấy, một chính đảng công khai đấy. Còn ÐVQDÐ lại là một chính đảng bí mật cơ mà ! Tuy rằng hình thức bí mật tại một quốc gia Tự do, dân chủ có khác với tại một quốc gia độc tài, chuyên chế... Quý ban chớ nên bận tâm về những vấn đề ấy.

Một dữ kiện lịch sử nữa thiết tưởng cũng nên phải ghi nhận. Sau năm 1945 những địa phương gần vĩ tuyến 16, những lực lượng cách mạng thường nhân danh là Quốc Dân Ðảng hay QDÐ (Qku.dê.đê). Ðó là danh xưng rút ngắn của Mặt Trận Quốc Dân Ðảng chứ không phải là Việt Nam Quốc Dân Ðảng hay là Ðại Việt Quốc Dân Ðảng riêng lẻ. Bỡi vì, sau khi Vũ Hồng Khanh hợp tác với Võ Nguyên Giáp thì Việt Nam Quốc Dân Ðảng có danh xưng riêng là Việt Quốc. Không nên đồng hoá Quốc Dân Ðảng với Việt Quốc.

Mở đầu bài khảo luận, quý ban đã nhắc đến bài Cờ sao trắng. Ðó là một trong những bài hát mà sinh viên sĩ quan Trường Lục Quân Yên Bái thường hát. Khi ở Trường Võ Bị Lạc Triệu thì sinh viên thường thích hát bài : "Tiến lên đi quốc dân ta cùng tiến. Tuốt gươm linh thét lên ta cùng nguyền-Nguyền đồng tâm xây đắp non sông Ðại Việt ta ..." mà thời ấy được mệnh danh là : "Ðại Việt Quốc Dân Ca". Sau vì bài hát này sử dụng nhiều điệp khúc nên được gọi là : "Ðại Việt Hành Khúc". Ðại Việt Quốc Dân Ca, hay Cờ Sao Trắng là những bài hát mà Sinh Viên Sĩ Quan Trường Lục Quân Yên Bái thường hát, thật ra lúc ấy chưa có khái niệm là đảng ca hay quốc ca gì cả.

Ðến hạ bán niên năm 1945 khi thành lập Mặt Trận Quốc Dân Ðảng mới chính thức chọn đảng ca là bài Việt Nam Minh Châu Trời Ðông. Lê Ninh hoạt động nhiều ở bên Tàu mà cờ sao trắng đã được đem qua sử dụng ở bên Tàu từ tháng 6 năm 1945. Trong lời hai có câu : ... "Thương muôn dân điêu linh Việt Quốc nhất quyết chiến đãu ... " Thật ra danh từ Việt Quốc chỉ xuất hiện sau khi ông Vũ Hồng Khanh đã xé rào để ra hợp tác với Cộng sản (1946), Nghĩa là khi Lê Ninh sáng tác bài cờ sao trắng chưa có đảng danh Việt Quốc.

Với một chính đảng đã có quá nhiều đầu rơi máu chảy như Việt Nam Quốc Dân Ðảng, trân trọng xin quý ban hãy ân cần mà suy xét chớ nên làm hoen ố giòng chính sử của tiền nhân. Quý ban là đàn hậu sinh tại sao lại đem cả một phần phụ lục và nhiều tài liệu mới mà gắn ghép vào tác phẩm đã được thử thách với thời gian rồi lại muốn phủ nhận tác giả Việt Dân Hoàng Văn Ðào và cả đến vị lãnh tụ tương đương với Nguyễn Thái Học là Nhượng Tống Hoàng Phạm Trân. Quý ban và nhà xuất bản đã có sự đồng thuận của các cố tác giả chưa ? Ðối phương sẽ nghĩ thế nào về các việc làm của quý ban !

Tóm lại, chúng tôi xin xác định :

1)- Cờ sao trắng đã có ngay khi thành lập ÐVQDÐ, căn cứ theo bút tích và lời chỉ dẫn của Ðảng trưởng Trương Tử Anh cùng với hằng trăm nhân chứng hiện còn sống, hàng ngàn đảng viên đã tham gia cuộc đãu tranh chống tư bản Pháp Hòa Lan vào năm 1942.

2)- Năm 1950 là thời điểm tình hình Á Châu có nhiều biến động, lãnh thổ và dân tình tại Việt Nam có sự xáo trộn. Ðại Việt Quốc Dân Ðảng luôn luôn là một chính đảng bí mật, do đó bất cứ một quyết định gì cũng phải có sự đồng thuận, nhất thống về phương diện về lãnh thổ va dân tình; Những vấn đề thuộc về hình thức ít được quan tâm.

3)- Ðại Việt Quốc Dân Ðảng không hề nhường đảng kỳ cho bất cứ một chính đảng nào khác. Nhóm của Vũ Hồng Khanh đã đơn phương thoát ly khỏi Mặt Trận Quốc Dân Ðảng kể từ ngày Vũ Hồng Khanh tự tiện phục tùng Võ Nguyên Giáp và ký vào Hiệp Ðịnh Sơ Bộ (6.3.1946). Ðại Việt là chính đảng duy nhất bảo trì danh nghĩa của Mặt Trận Quốc Dân Ðảng (Quốc dân đảng) bơĩ vì Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn là khắc tinh của Chủ nghĩa Cộng sản.

4)- Ðại Việt Cách Mạng là một chính đảng hợp hiến, hợp pháp.

5)- Tân Ðại Việt là một nhóm tách ra do từ Xứ bộ Miền nam của ÐVQDÐ. có tuyên ngôn và đảng quy riêng.

6)- Cờ Ðảng tức là Ðảng kỳ của VNQDÐ là Máu đỏ da vàng. Năm 1930 không có Ðảng hiệu gì cả. Phải chăng Ðảng hiệu là chỉ cho chữ huy hiệu, dấu hiệu mà huy hiệu và dấu hiệu thì không có treo cao để mà "phấp phới bay cao trên trại" ... Như Nhượng Tống đã mô tả. Chẳng lẽ nhà văn Nhượng Tống lại dùng sai chữ Việt hay sao ? Việt cộng đã ám sát Nhượng Tống, quý ban lại bôi lọ Nhượng Tống. Ðể làm gì ?!...

7)- Mặt Trận Quốc Dân Ðảng đã chấp nhận Chủ nghĩa Dân tộc Sinh tồn làm kim chỉ nam của Mặt trận. Vũ Hồng Khanh theo phục tùng Võ Nguyên Giáp rồi hành động theo chỉ thị của phe Cộng sản Marxism tức là chống lại Mặt Trận QDÐ. Mặt trận lại bầu cử Trương Tử Anh làm chủ tịch. Nhóm Vũ Hồng Khanh làm tưởng niệm Nguyễn Thái Học mà lại sử dụng đảng kỳ của Trương Tử Anh. Ðó là điều trái cựa tức là lạm dụng theo nghĩa tiếng Việt.

8)- Mở đầu bài khảo luận, quý ban đã xác định cờ sao trắng như là đảng kỳ của VNQDÐ do Mặt trận Quốc dân Ðảng ấn định. Ðoạn sau lại phát giác ra danh từ đảng hiệu đưa đến hiệu kỳ. Như vậy là từ ngày thành lập đến năm 1945, VNQDÐ không có đảng kỳ ?!... Xin quý ban hãy suy xét kỹ lại về phương pháp lịch sử và luận lý của quý ban. Nền tảng của lịch sử là sự thật là thực tế.

Tiểu Ban Tuyên Huấn
Khu Bộ Nam California
Ðại Việt Quốc Dân Ðảng.

Trở Về