Tuyên ngôn


Liên Minh Dân chủ  Việt - Nam
Sau khi đã dùng bạo lực kết hợp với thủ đoạn gian manh và sự tuyên truyền lừa dối mà chiếm được sự trọn vẹn quyền điều khiển Việt Nam từ năm 1975, tập đoàn độc tài Hà Nội dã lần lần bộc lộ bản chất tàn ác phi nhân của chúng .Đối với nhân dân Việt Nam, chúng đã áp dụng một chánh sách cai trị chuyên chế, hủy diệt hết quyền tự do căn bản của con người và dồn mọi tầng lớp dân chúng vào tình trạng đói khổ khốn cùng. Bên ngoài, chúng đã công khai làm tay sai cho một đế quốc theo chủ nghĩa bá quyền đang tìm cách chế ngự các nước khác trên hoàn cầu dưới chiêu bài phục vụ xã hội chủ nghĩa. Trong khuôn khổ của chính sách đối ngoại nầy, chúng đã áp dụng ách đô hộ lên dân tộc Lào, dùng võ lực xâm chiếm nước Khampuchia và trắng trợn biến lãnh thổ Việt Nam thành một căn cứ cho đế quốc theo chủ nghĩa bá quyền dùng để bao vây Trung Quốc, uy hiếp các nước Đông Nam Á Châu và kiểm soát cả vùng Nam Bộ Tây Bộ Thái Bình Dương, đe dọa sự tự do lưu thông trên mặt biển này làm cho sự phồn thạnh và ngay cả sự sống còn của nhiều nước bị một áp lực nặng nề .
Với việc bạo quyền Hà Nội tự lột mặt nạ, cuộc tranh đấu cho lý tưởng dân chủ mà người Việt Nam yêu nước chơn chánh ở trong nươ'c cũng như ở ngoài nước không ngừng theo đuổi từ năm 1975 dến nay đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước để thành công. Toàn dân Việt Nam từ Nam ra Bắc đều thấy rõ bản chất tàn ác phi nhân của tập đoàn độc tài Hà Nội và đều sẵn sàng chống lại chúng. Cán bộ của tập đoàn này cũng đã mất tin tưởng nơi chúng và bị hủ hóa trầm trọng nên không còn tinh thần chiến đấu mà chỉ còn lo bóc lột đồng bào để thụ hưởng. Nhiều nước trên thế giới từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á Châu và các nước Tây Phương đã lần lần ý thức được mối nguy mà đế quốc theo chủ nghĩa bá quyền và tay sai của họ là tập đoàn độc tài Hà Nội gây ra cho sự tự do của các dân tộc Đông Nam Á Châu và cho nền hòa bình thế giới. Nhưng hiện nay, không nước nào có thể một mình giải quyết vấn đề và áp dụng một chính quyền thân họ trên đất nước Việt Nam như một số cường quốc đã làm trong quá khứ. Muốn bảo vệ quyền lợi chánh đáng của họ, họ phải thỏa thuận nhau về một giải pháp chung phù hợp với quyền lợi chánh đáng của dân tộc Việt Nam và giúp đỡ những người yêu nước chơn chánh Việt Nam thực hiện giải pháp ấy. Do đó, người yêu nước chân chánh Việt Nam theo lý tưởng dân chủ không còn tranh đấu đơn độc như trước. Chẳng những được toàn dân Việt Nam ủng hộ, họ còn được nhiều nước giúp đỡ nếu có một tổ chức đứng đắn và một chánh sách thích nghi.
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, gồm những người đã tranh đấu chống lại tập đoàn độc tài Hà Nội ở trong nước cũng như ở ngoài nước, được thành lập để đáp ứng nhu cầu của một hoàn cảnh mới chưa từng gặp được trong quá khứ và rất thuận tiện cho việc thực hiện các nguyện vọng sâu xa của người Việt Nam.
Về mặt đối nội, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam kết hợp lý tưởng dân bản cổ truyền của dân tộc Việt Nam với lý tưởng tự do của thế giới hiện đại và chủ trương xây dựng một chế độ dân chủ chơn chánh trong đó mọi công dân thuộc mọi thành phần, không phân biệt nam nữ, tôn giáo, địa phương, sắc tộc, đều được hưởng các quyền tự do căn bản của con người, được đối xử một cách bình đẳng theo đúng đạo công bằng, được hưởng kết qủa công việc mình làm, được bảo vệ chống lại mọi sự áp lực, được nâng đỡ để phát triển các khả năng của mình và được sống một cuộc đời an ninh thoải mái .
Trong việc chống lại tập đoàn độc tài Hà Nội, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam chấp nhận sự giúp đỡ các nước mà quyền lợi chánh đáng đang bị tập đoàn này uy hiếp, nếu sự giúp đỡ ấy phù hợp với quyền lợi chánh đáng và nền độc lập hoàn toàn của dân tộc Việt Nam .
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các lượng yêu nước Khmer và Lào để cùng họ tranh đấu chung nhau cho đến khi tập đoàn độc tài Hà Nội bị lật đổ và sẽ triệt để tôn trọng chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc láng giềng này.
Về mặt đối ngoại, sau khi lật đổ tập đoàn độc tài Hà Nội, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam chủ trương bảo vệ nền độc lập hoàn toàn của dân tộc Việt Nam nhưng cũng đồng thời hướng về hòa bình, theo quy chế trung lập pháp lý vĩnh viễn như quy chế áp dụng ở Thụy Sỉ, Thụy Điển, và Áo, giao hảo với tất cả các quốc gia trên thế giới và sẵn sàng mở rộng mọi sự trao đổi văn hóa và kinh tế với các quốc gia khác trong tinh thần bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của nhau như Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc đã quy định.
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam sẵn sàng mở rộng hàng ngũ để tiếp đón tất cả các phần tử yêu nước chơn chánh cùng lập trường , cùng lý tưởng và cùng quan niện tranh đấu. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam sẽ không ngừng tranh đấu cho đến khi các mục tiêu kể trên được thực hiện và tin tưởng rằng với sự ủng hộ của toàn dân Việt Nam, với sự giúp đỡ của các nước bạn, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam sẽ chiến thắng tập đoàn độc tài Hà Nội để xây dựng một nền hòa bình vững chắc cho cả vùng Đông Nam Á Châu và một hạnh phúc miên trường cho dân tộc Việt Nam.
                                                               Ngày 01 tháng 01, năm1981

     Trở về