Đ Ả N G   C A


Việt Nam Minh Châu Trời Đông   -
Hùng Lân -Việt Nam Minh Châu Trời Đông


Việt  Nam nước thiêng Tiên RồngNon sông như gấm hoa uy linh một phương


Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình DươngTừ nghìn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơiTiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời


Máu ai còn vương cỏ hoa


Giục đem tấm thân xẻ với sơn hà


Giương tay cương quyết ta ôn lời thề ướcHy sinh tâm huyết mong báo đền ơn nướcDù thân này tan tành chốn sa trường cũng camThề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

Trở về